ศธ.มอบรางวัล ‘ครูถิรคุณ’ ยกย่อง 7 ครูศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู

ศธ.มอบรางวัล ‘ครูถิรคุณ’ ยกย่อง 7 ครูศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้แก่ครูศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1. น.ส.มะลิวัลย์ ลาโสภา (เสียชีวิต) 2. น.ส.สุภาพร ประมงมุข (เสียชีวิต) 3.นางนันทิชา พันธ์ชุม 4. น.ส.สุภาภรณ์ ตาราษี 5.นางสาธิตา บุญโสม 6.น.ส.เดือนเพ็ญ สนสุรัตน์ และ 7. น.ส.จรัสศรี เพชรนอก

จากเหตุการณ์คนร้ายเข้ากราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้มีเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิต และบาดเจ็บหลายราย ซึ่งผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย เป็นครูศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ มีนายวีระ โสภา สามีของคุณครูมะลิวัลย์ ลาโสภา และ น.ส.สุภาพร ประมงมุข มารดาของคุณครูปราณี ศรีสุธรรม เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ซึ่ง น.ส.ตรีนุช ได้เชิญชวนผู้ร่วมพิธีฯ ลุกขึ้นยืน เพื่อร่วมตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลส่งดวงวิญญาณของครูมะลิวัลย์ และครูสุภาพร ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยการยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที นอกจากนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในครั้งนี้ จำนวน 34 ราย

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าครูมะลิวัลย์ และ ครูสุภาพร รวมถึงครูทั้ง 5 คน มีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสุดกำลังภายใต้สถานการณ์เสี่ยงภัย ซึ่งสื่อถึงความเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรักและห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตนเอง เมื่อเห็นผู้เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในความเสี่ยงก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือ และปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตนเอง นับว่าเป็นการเสียสละ และสะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็มเปี่ยมและ ยิ่งใหญ่มาก เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง

ศธ.มอบรางวัล ‘ครูถิรคุณ’ ยกย่อง 7 ครูศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำภู

“รางวัลครูถิรคุณ ที่ทางคุรุสภา ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคม นั้น จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลนี้ให้กับครูทั้ง 7 ท่าน เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณงามความดีและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีเกียรติสำหรับ ผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้” น.ส.ตรีนุช กล่าว

นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า “รางวัลครูถิรคุณ” มีความหมายว่า “ครูผู้ยึดมั่นในคุณธรรมอย่างมั่นคง” ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา น.ส.ตรีนุช ได้ลงนามในประกาศคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้ คณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาคัดเลือกฯ จาก

1.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์

2.เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

3.เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ แก่เพื่อนครู และผู้เรียน

4.เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของผู้เรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ

5.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือประกอบวิชาชีพในพื้นที่ ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาภัยสังคมหรือความมั่นคงของชาติ หรือมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอย่างสูงด้วยความเสียสละ และอุตสาหะเป็นเวลานาน และปรากฏผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสม่ำเสมอต่อเนื่อง

6.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะ หรือถึงแก่ชีวิต โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือในการประกอบวิชาชีพ หรือเพราะเหตุกระทำการ ตามหน้าที่เป็นกรณีพิเศษจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำ หรือเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่ หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เว้นแต่การประสบเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตน หรือจากเหตุที่ตนมีส่วนร่วมในการกระทำนั้นด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ johnranard.com

UFA Slot

Releated